ÁSZF

Jelen Általános Szerződéses Feltételek a Gastrorant Magyarország Kft. üzemeltetésében, tulajdonában lévő www.ateasztalod.hu weboldal felhasználók általi használatát, a www.ateasztalod.hu működését, szabályait, használatának feltételeit fekteti le.

Ezen Általános Szerződéses Feltételek során alkalmazott megnevezések > www.ateasztalod.hu, Gastrorant Magyarország Kft. – továbbiakban Szolgáltató; Szolgáltató által nyújtott asztal foglalási szolgáltatás, ajánlatok közzé tétele – továbbiakban Szolgáltatás; a Szolgáltatásra regisztráló felhasználó – továbbiakban Felhasználó, Regisztráló; éttermek, vendéglátó egységek, melyek által felajánlott üres asztalokat a Szolgáltatás keretein belül Felhasználók igénybe vehetnek, lefoglalhatnak – Partner, Partnerek.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://ateasztalod.hu/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://ateasztalod.hu/aszf és letölthető az alábbi linkről: http://ateasztalod.hu/aszf.pdf
Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltatói adatok

A szolgáltató neve: A Gastrorant Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
A szolgáltató székhelye: 5000 Szolnok, Mészáros L. u. 4. 4./10.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@atesztalod.hu
Adószáma: 25520457-2-16
Cégjegyzék száma: 16-09-016733
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: +36703251932
Adatvédelmi nyilvántartási száma: folyamatban…
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai:
Tárhely.eu Szolgáltató Kft.
1144 Budapest, Ormánság u. 4.
Tel: 06 1 789 2 789
support@tarhely.eu

A rendszerben történő regisztrációval, illetve a szolgáltatás használatával Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy az Általános Szerződéses Feltételeket olvasta, megértette, és magára nézve kötelezően, teljes mértékben elfogadja, valamint a szolgáltatást saját felelősségére veszi igénybe. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Általános Szerződéses Feltételeket időről-időre felülvizsgálja, amennyiben szükségesnek tartja egyes pontjait módosítsa. Amennyiben az Általános Szerződéses Feltételek módosításával Felhasználó nem ért egyet, Felhasználónak jogában, módjában áll, hogy a regisztrációját törölje.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

I. Foglalási szolgáltatás
1. Szolgáltató a www.atesztalod.hu weboldalon szerződött Partnerei által közvetlenül meghirdetett, asztal foglalásra irányuló, kedvezményes ajánlatokat tesz közzé. A Partnerek által közzétett ajánlatok kizárólag a közzététel napjára és az azt követő naptári napra, ezen napokon 11:00-23:00 közötti idő intervallumokra szólnak. Az ajánlatok mindegyike tartalmazza: 1) az ajánlatot meghirdető partner pontos meghatározását, elérhetőségét; 2) az ajánlat érvényességének negyedórás pontossággal meghatározott idejét (pl. 2016.06.04. 18:45); 3) az ajánlatban szereplő asztal létszámát (kategóriák: 2 fő, 3-4 fő, 5-8, 9 vagy több fő); 4) az ajánlatban a Partner által felajánlott egyszeri kedvezmény százalékban kifejezett mértékét, amely a fogyasztás teljes végösszegéből illeti meg az ajánlatot elfogadó Felhasználót. A meghirdetett ajánlatok 15 perccel az érvényességi idő eljövetele előtt inktívvá válnak/törlődnek az oldalról, többé nem foglalhatóak.
2. A www.ateasztalod.hu weboldalon meghirdetett ajánlatok, iletve az oldal egyéb tartalmai regisztrálás nélkül is szabadon böngészhetőek.
3. Regisztrációt követően a Felhasználónak lehetősége nyílik a számára megfelelő ajánlat elfogadására, az adott asztal, kapacitás ily módon történő lefoglalására. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó minden esetben tudja javítani a bevitt adatokat. A foglalást követően Felhasználó a regisztrációkor megadott e-mail címre 48 órán belül visszaigazoló e-mail üzenetet kap, mely a tartalmazza az adott asztalfoglalás egyedi kódját. A kódra az ajánlat érvényesítésekor lesz szüksége. 
4. Felhasználó adott ajánlat elfogadásával vállalja, hogy az ajánlatban szereplő időpontban eleget tud tenni az így vállalt kötelezettségének, megjelenik az ajánlat szerinti időpontban az ajánlatot meghirdető partner helyszínén, fogyaszt, majd a fogyasztásból a partner felé keletkező kötelezettségét teljesíti.
5. Felhasználó vállaja, hogy amennyiben az általa elfogadott ajánlatnak előre láthatólag nem tud eleget tenni, az ajánlat kezdeti időpontját megelőzően a foglalást visszaigazoló e-mail-t mind a Partnernek, mind a Szolgáltatónak visszaküldi azzal a megjegyzéssel kiegészítve, hogy a foglalásnak nem tud eleget tenni. Az ily módon történő lemondás nem minősül nem megjelenésnek.
6. Nem megjelenés esete > amennyiben Felhasználó az általa elfogadott ajánlat szerinti helyen és időben nem jelenik meg, adott Partner visszajelzése alapján a nem megjelenés rögzítésre kerül, erről a Felhasználó értesítést kap. Az 5., bármely Partner által visszajelzett nem megjelenést követően Szolgáltató jogosulttá válik adott Felhasználó regisztrációjának törlésére.
7. Felhasználó a Szolgáltatást csak a Partnerek által meghirdetett ajánlatok foglalására használhatja, és kötelezi magát, hogy a foglalásnak eleget tesz, időben érkezik, fogyaszt és teljesíti fogyasztásból a Partner felé keletkező kötelezettségét.
8. Felhasználó elfogadja, hogy egy adott időpontra több foglalást nem kezdeményez, egy naptári napra maximum két foglalást tehet, illetve csak olyan ajánlatot fogad el, amely feltételeinek előreláthatóan eleget tud tenni (fair policy). Foglalást tovább értékesíteni semmilyen formában nem engedélyezett, amennyiben ez kiderül a Felhasználó regisztrációja azonnal törlésre kerül.
9. Regisztráció alkalmával kötelezően megadandó adatok: teljes név, érvényes e-mail cím (regisztrációt megerősítő e-mail küldésre kerül). Regisztrálni facebook fiókkal is lehetséges.
10. Ajánlat elfogadása esetén mind Felhasználó, mind az ajánlatot meghirdető Partner az asztal foglalását megerősítő e-mail üzenetet kap, mely tartalmazza az adott asztalfoglalás egyedi kódját. Ezen kód szükséges a lefoglalt ajánlat igénybevételéhez, félreértés esetén az egyedi kód birtoklása/nem birtoklása a mérvadó.
11. Partnerek által közvetlenül a www.ateasztalod.hu oldalon meghirdetett kedvezményes asztal foglalásra irányuló ajánlatokkal kapcsolatban Felhasználótól Szolgáltató semmilyen pénzügyi ellentételezést nem kér, nem fogad el. Regisztráció a Szolgáltatásra és annak igénybevétele ingyenes. Szolgáltató a regisztrációnál nem kér semmilyen bankkártyára, számlaszámra vonatkozó adatot.

II. Egyéb feltételek
12. Adatvédelmi irányelvek – Szolgáltató által gyűjtött adatokat, azok körét, valamint a szolgáltatás során történő felhasználási módját az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.
13. Felhasználó felelőssége, hogy a regisztráció során valódi adatokat adjon meg. Valótlan e-mail címmel regisztrálni nem lehetséges. Felhasználó által a regisztráció során valótlanul megadott adatok eredményeként keletkező minden kötelezettség, anyagi és nem anyagi jellegű kár Felhasználót felelőssége, abból fakadó minden nemű kötelezettség Felhasználót terheli.
14. Szolgáltató a Felhasználóval közvetlenül a regisztráció során megadott elektronikus elérhetőségen keresztül (e-mail) kommunikál. A kommunikáció közvetett formáját a www.ateasztalod.hu weboldalon közzétett ajánlatok, illetve a Szolgáltató Facebook profilja jelentik.
15. A Szolgáltatás igénybevételéhez internet elérés és megfelelő asztali vagy hordozható számítógép, illetve más internet elérést biztosító mobil eszköz szükséges. Bár Szolgáltató internetes felülete mind számítógépekre, mind mobil eszközökre optimalizálásra kerül, Szolgáltató nem garantálja, hogy minden a Felhasználó által használt eszköz, vagy Felhasználó által igénybevett internet szolgáltatás esetében kiváló a működés. Ilyen, a Szolgáltatón kívül álló okból eredő anyagi, vagy nem anyagi jellegű kárért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
16. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Felhasználók értesítése nélkül, a kedvezőbb felhasználói élmény érdekében, felülvizsgálja, ellenőrizze, bővítse ,bizonyos esetekben módosítsa a www.ateasztalod.hu weboldalon megjelenített ajánlatokat, Partnereinek körét, szükség esetén a szolgáltatás felületét, annak funkcionalitását, feltételeit.
17. Minden, a Szolgáltató által a szolgáltatás során felhasznált és Felhasználók számára nyújtott webes felület, fejlesztés, tárhely, információ, adat, kép, videó, hanganyag, jogi anyag a szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi, vagy rendelkezik a felhasználáshoz szükséges jogokkal. Harmadik fél (részben vagy egészben) ezeket csak Szolgáltató beleegyezésével, hozzájárulásával használhatja fel.
18. Jelen Általános Szerződéses Feltételekben ismertetett, Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást Felhasználó kizárólag személyes, és kifejezetten jelen Általános Szerződéses Feltételekben megfogalmazott célra veheti igénybe. Szolgáltatás más célból, nem rendeltetés szerű felhasználása, igénybevétele tilos, ezzel kapcsolatban Szolgáltató fenntartja a vonatkozó jogszabályok által nyújtott jogait. Szolgáltató továbbá fenntartja a jogát (a minőségi, korrekt és jogszerű működés érdekében), hogy kizárólagos döntése értelmében: megtagadja a szolgáltatást; megtagadja a regisztrációt; letiltson Felhasználót; módosítson, vagy töröljön foglalást; szerkesszen, vagy töröljön tartalmat.
19. A regisztrációval a felhasználó vállalja, hogy a szolgáltatás igénybe vétele során 1) nem használ automata, vagy manuális informatikai kémkedésre, információszerzésre, blokkolásra, másolásra, keresésre alkalmas eszközt; 2) indokolatlanul és kéretlenül nem terheli le a rendes felhasználásnál nagyobb mértékben a rendszer infrastruktúráját; 3) nem használ olyan eszközt, eljárást, szoftvert, amely megzavarja, vagy megpróbálja megzavarni a szolgáltatás funkcionalitását; 4) harmadik félnek nem enged regisztrációján keresztül hozzáférést; 5) a szolgáltatás forráskódját nem próbálja meg visszafejteni, részben vagy egészben megfejteni, megzavarni, megbontani, egyéb más módon beavatkozni; 6) a Szolgáltatást, illetve annak tartalmi elemeit nem próbálja meg módosítani, vagy azokat bármilyen származtatott tevékenységhez felhasználni; 7) a Szolgáltatás által megjelenített tartalom törlésére, blokkolására, bármilyen jellegű megzavarására nem tesz kísérletet; 8) nem használja a Szolgáltatást vagy annak tartalmi elemeit jogsértő tevékenységhez; 9) nem használja a Szolgáltatást és a közölt tartalmat piaci elemzés, információszerzés, nyilvános publikáció céljára (csak és kizárólag szolgáltató kifejezett, előzetes hozzájárulásával).
20. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor indoklás vagy előzetes értesítés nélkül korlátozza, törölje Felhasználó regisztrációját,  Szolgáltatáshoz való hozzáférését, amennyiben Felhasználó megsérti jelen Általános Szerződéses Feltételekben foglaltakat. Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférése korlátozásából, megszüntetéséből eredő esetleges vagyoni vagy nem vagyoni kárért Szolgáltató nem vonható felelősségre. Felhasználó, saját akaratából, a szolgáltatás igénybevételét bármikor megszüntetheti.
21. Szolgáltató által a www.ateasztalod.hu weboldalon közölt hivatkozások (linkek) nem a Szolgáltató tulajdonában, kezelésében vannak, ebből adódóan Szolgáltató azok valódiságáért, elérhetőségéért, tartalmáért felelősséget nem vállal. Ezen hivatkozások kifejezetten információs célt szolgálnak.

22. Felelősségek
Szolgáltató mindent meg tesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatás keretében kizárólag megbízható Partnerek megbízható ajánlatait közölje a www.ateasztalod.hu weboldalon. Felhasználó Partnerekkel kötött megállapodásában, kölcsönös érdekek alapján, a Partnerek vállalják, hogy a meghirdetett, közzétett ajánlatok teljesítése során a rendes működésüknek megfelelően nyújtják szolgáltatásukat - a felszolgált adagra, árra, magára a vendéglátás egészére való tekintettel. Ugyanakkor Szolgáltató az ajánlatok tartalmáért, az ajánlatok teljesítése során esetlegesen felmerülő, a Partnerek részéről nem megfelelő teljesítésekért felelősséget nem vállal, vele szemben sem erkölcsi, sem anyagi kártérítési igény nem támasztható. A weboldal működtetését a Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a weboldalon közzétett, nem tőle származó ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. Szolgáltató a webes Szolgáltatásainak, valamint a honlapnak a működésére 99,5%-os rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen hibahatáron felüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség. Jogszabályban meghatározott kivételekkel a weboldalon, illetve a Szolgáltató egyéb weboldalain a Partner által elhelyezett ajánlatok vagy egyéb anyagok tartalmáért illetve jogtisztaságáért, valamint a szolgáltatás használatért kizárólag a Partnert terheli a felelősség. Az információk valóságáért kizárólag a Partner felel. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, elmaradt haszonért, amelyek a weboldalon elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. A szolgáltató nem avatkozik bele a Felhasználók/Partnerek közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó/Partner mentesíti a szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől. Amennyiben a weboldalon a Partner által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Partner az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költség és kár megtérítését magára vállalja. Továbbá vállalja, hogy a Szolgáltató jó hírnevének visszaszerzése érdekében mindent megtesz, amit tőle a Szolgáltató jogosan elvárhat, kér és követel. A Partner köteles a szolgáltatás igénybevételéhez, illetve díjfizetéshez kapcsolódó adatait, azok megváltozása esetén 5 (öt) munkanapon belül a Szolgáltató felé bejelenteni, az oldal felületén megváltoztatni. A Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén kizárja a Szolgáltató késedelmét, és az ebből eredő többletköltségeit jogosult a Partnerre hárítani. Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatti számlázási késedelem esetén nem vállalja a Szolgáltatás folyamatos biztosítását. Az egyes Felhasználókat terheli a teljes felelősség a felhasználói fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért. A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.
Felhasználó Partnerekkel történő mindennemű kapcsolatából (kommunikáció, vendéglátás, éttermi szolgáltatás), illetve a megjelenített ajánlatok nem a valóságnak megfelelőségéből eredő, a Felhasználót, valamint a szolgáltatást rendeltetés szerűen vele együtt igénybe vevő személyeket ért kárért, kellemetlenségért, betegségért, sérülésért, költségért, követelésért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Ilyen okból eredő panasszal, illetve ilyen okból kifolyólag keletkező bármely kártérítési igénnyel Felhasználó csak adott Partnerhez fordulhat.

23. Panaszkezelés
Weboldalunk célja, hogy valamennyi szolgáltatást megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.  Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken. Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071     Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

Vagy területi szerveihez:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Főosztályvezető-helyettes: dr. Lipták Gergely

Cím: 5000 Szolnok, Indóház út 8.
Postacím: 5000 Szolnok, Indóház út 8.
Telefonszám: +36 56 513 336, Telefax: +36 56 510 204
E-mail: fogyved_eaf_szolnok@nfh.hu

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.00
pénteken 8.00 – 14.00

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja:
http://www.nfh.hu/teruleti

Panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:


Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Név: Dr. Óvári László
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu


A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr
Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

24. Felmondási jog

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés a.) és m.) pontjának szabályozása értelmében a Felhasználót nem illeti meg a felmondási jog.

25. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető innen: http://ateasztalod.hu/adatvedelem

26. Szerzői Jogok

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a www.ateasztalod.hu weboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Miután a www.ateasztalod.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a www.ateasztalod.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A www.ateasztalod.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait. Tilos továbbá a www.ateasztalod.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a www.ateasztalod.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő). A ATEASZTALOD.HU név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges. Felhasználó a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

 Szolnok, 2016. május 24.